OutlookInsight is een activiteit van Bequaam.com B.V.. Bequaam.com B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63791269.

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, bij uitsluiting van andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Bequaam.com B.V. gedaan aan of aangegaan met derden, alsmede alle rechtshandelingen verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst. In deze algemene voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Bequaam.com B.V. een aanbieding heeft gedaan of met wie Bequaam.com B.V. een overeenkomst heeft gesloten.
 2. Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, laten de overige bedingen onverlet.
 4. Waar in het navolgende gesproken wordt over Bequaam.com B.V. , moet daar tevens onder worden verstaan de door Bequaam.com B.V. ingeschakelde derden c.q. hulppersonen van Bequaam.com B.V.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle door Bequaam.com B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bequaam.com B.V. een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de Opdrachtgever verzendt, dan wel op het moment dat Bequaam.com B.V. zonder een dergelijke opdrachtbevestiging een aanvang met de werkzaamheden neemt.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Bequaam.com B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 2. Bequaam.com B.V. zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De verplichtingen van Bequaam.com B.V. uit hoofde van een met Opdrachtgever gesloten overeenkomst hebben het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 3. Een door Bequaam.com B.V. opgegeven termijn voor het verrichten van de werkzaamheden heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Bequaam.com B.V. is, ook bij een overeengekomen termijn voor het verrichten van de werkzaamheden, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar bij aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen een redelijke termijn uitblijft.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Bequaam.com B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bequaam.com B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Bequaam.com B.V. zijn verstrekt, heeft Bequaam.com B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de door haar gehanteerde tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar aan Bequaam.com B.V. verstrekte gegevens en informatie.
 6. Indien Bequaam.com B.V. in opdracht van Opdrachtgever werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve van derden, dan is Opdrachtgever gehouden Bequaam.com B.V., haar aandeelhouders en al degenen die voor haar werkzaam zijn schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de werkzaamheden.
 7. Bequaam.com B.V. noch haar werknemers noch door haar ingeschakelde derden, kunnen door Opdrachtgever worden verplicht om op zondag werkzaamheden te verrichten.

Artikel 4. Medewerking Opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht de door Bequaam.com B.V. met de uitvoering van de werkzaamheden belaste medewerkers adequate werkruimte, (personele) ondersteuning en technische hulpmiddelen, nodig voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden, ter beschikking te stellen.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Tussentijdse opzegging is in beginsel niet mogelijk.
 2. Opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door ieder der partijen plaatsvinden aan het einde van een kalendermaand door de andere partij hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Daarbij dient een opzegtermijn van twee kalendermaanden in acht te worden genomen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Bij opzegging is er geen recht op enige vorm van schadevergoeding. Reeds uitgevoerde werkzaamheden dienen volledig vergoed te worden.
 3. Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de andere partij indien:
  1. aan de andere partij surséance van betaling is verleend, zij zelf haar faillissement heeft aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of anderszins de zeggenschap over haar vermogen heeft verloren;
  2. de andere partij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen gedurende een periode van één kalendermaand, ofwel vaststaat dat de overmachtsituatie langer dan één kalendermaand zal bestaan. Dit recht tot ontbinding vervalt indien de overeenkomst waarvan de nakoming door de overmachtsituatie tijdelijke werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen;
  3. de andere partij enige wezenlijke verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt en na ter zake in gebreke te zijn gesteld nalaat alsnog binnen redelijke termijn aan die verplichting te voldoen.
 4. Alle bedragen die Opdrachtgever aan Bequaam.com B.V. verschuldigd is voor de door Bequaam.com B.V. voorafgaand aan de ontbinding verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar, onverminderd alle overige rechten die Bequaam.com B.V. heeft op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden of de Wet.

 Artikel 6. Geheimhouding

Beide partijen zijn tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Deze verplichting geldt niet indien en voorzover de andere partij ontheffing van de geheimhoudingsverplichting heeft verleend en geldt ook niet indien op Bequaam.com B.V. een wettelijke plicht rust tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie of indien Bequaam.com B.V. optreedt in een juridische procedure. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten met betrekking tot alle (geestes)producten die Bequaam.com B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, komen toe aan Bequaam.com B.V., voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.
 2. Alle door Bequaam.com B.V. verstrekte documenten zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever voor het doel waarvoor ze zijn vervaardigd en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bequaam.com B.V. of door Opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd, of ter kennis van derden worden gebracht, onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 3. Bequaam.com B.V. is gerechtigd de door haar bij de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis en ervaring voor andere doeleinden te gebruiken voorzover daarbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Honorarium en betaling

 1. Opdrachtgever is aan Bequaam.com B.V. een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Bequaam.com B.V. gebruikelijke tarieven, berekeningsmethoden en werkwijzen. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium is aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 4 en 5 van dit artikel. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, gelden de leden 2, 3, 4 en 5 van dit artikel.
 2. Alle door Bequaam.com B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 3. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de in de offerte opgenomen uurtarieven van Bequaam.com B.V., tenzij tussen partijen schriftelijk een afwijkend uurtarief is overeengekomen. Bequaam.com B.V. is gerechtigd om het in de offerte opgenomen uurtarief jaarlijks met ingang van 1 januari te verhogen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Het honorarium en de gemaakte kosten zullen maandelijks achteraf door Bequaam.com B.V. bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Desgewenst ontvangt Opdrachtgever op diens verzoek een urenspecificatie.
 5. Bequaam.com B.V. is te allen tijde gerechtigd om van de Opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van voorschotten c.q. een deugdelijke bankgarantie voor al hetgeen de Opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigd zal zijn.
 6. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van de termijn van 14 dagen na factuurdatum door Bequaam.com B.V. geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever in verzuim en is Opdrachtgever vanaf het moment van het verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In het geval dat Opdrachtgever in verzuim is of op een andere wijze tekortschiet in de nakoming van een of meerdere verplichtingen, dan komen alle door Bequaam.com B.V. in redelijkheid gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, ten laste van Opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn door Opdrachtgever verschuldigd in alle gevallen waarin Bequaam.com B.V. voor de invordering van een vordering op Opdrachtgever de hulp van een derde heeft ingeschakeld. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 150,-. Aan Opdrachtgever komt geen enkele recht op verrekening toe.

Artikel 9. Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken binnen 15 dagen na ontdekking c.q. factuurdatum, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Bequaam.com B.V.
 2. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voorzover Bequaam.com B.V. schriftelijk aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat zij de reclame gegrond acht en instemt met opschorting van betaling.
 3. Indien een reclame gegrond is, heeft Bequaam.com B.V. de keuze tussen het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden, of het aanpassen van het in rekening gebrachte honorarium, of het gedeeltelijk aanpassen van de opdracht en het bijbehorende honorarium.

 Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Bequaam.com B.V. is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd en van welke aard dan ook, bij Opdrachtgever of derden, tenzij er zijdens Bequaam.com B.V. sprake is van opzet of grove schuld.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de aansprakelijkheid van Bequaam.com B.V. uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW of andere heffingen) dat door Bequaam.com B.V. bij Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW of andere heffingen) dat betrekking heeft op de laatste drie maanden waarin de desbetreffende werkzaamheden zijn verricht.
 3. De eventueel door Bequaam.com B.V. verschuldigde schadevergoeding zal evenwel nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de door Bequaam.com B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daaronder ingevolge de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken alsmede ziekte van consultants of Interim Managers, stakingen en het niet nakomen van verplichtingen van derden, voorzien of niet voorzien, waarop Bequaam.com B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bequaam.com B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Bequaam.com B.V. heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Bequaam.com B.V. haar verplichting had moeten nakomen.
 3. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Bequaam.com B.V. opgeschort.
 4. Indien Bequaam.com B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomst tussen Bequaam.com B.V. en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met aanbiedingen of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende deze algemene voorwaarden zelf, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht. Niettemin heeft Bequaam.com B.V. het recht om Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 13. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde verzie van deze voorwaarden, dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.